Detalusis planas

Detalieji planai rengiami:
- Teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės
  paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų
  objektų statybą.
- Formuojant žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti.
- Keičiant pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtį statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti.
- Keičiant bent vieną iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos naudojimo tipą ir leistiną pastatų aukštį, leistiną
  sklypo užstatymo tankumą, leistiną sklypo užstatymo intensyvumą.
- Detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Detalieji planai nerengiami:
- Jeigu numatomiems statyti statiniams leidimas statyti naują statinį ar leidimas rekonstruoti statinį yra nereikalingas ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas teritorijos naudojimo tipas nesikeičia.
- Statant (rekonstruojant, remontuojant) statinius nekeičiamas faktinis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, užstatymo plotas ir pastatų aukštis arba nekeičiamas detaliajame plane nustatytas žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas, taip pat kai nedidinamas esamų sodybų, vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių statybos žemės sklypuose teisės aktų nustatytas leistinas pastatų aukštis ir užstatymo tankumas.
- Miestų dalims, miesteliams ir kaimams, esantiems teritorijose, kurių bendrasis planas parengtas masteliu M 1:2000 ar stambesniu ir jo reglamentai apibrėžia teritorijoje galimas veiklos rūšis, užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą).Plačiau:
Teritorijų planavimo įstatymas
Detaliųjų planų rengimo taisyklės

Grįžti į sąrašą