Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.

Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma (autorinė priežiūra)kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas:
- ypatingasis statinys
- statinys (ypatingasis, neypatingasis, I ir II kategorijos nesudėtingasis saugomoje teritorijoje. Privaloma visų statinio projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra.

Projekto vykdymo priežiūra nėra privaloma kitais atvejais (pvz gyvenamojo namo statybos, ar neypatingo pastato statybos metu ne saugomose teritorijos). Norint kokybiškai įgyvendinto projekto siūlome užsakyti projekto vkdymo priežiūrą. Architekto dalyvavimas statybos procese leis eliminuoti, statybos metu klaidingų projekto interpretacijų atsiradimą. Statybos metu neišvengiamai kyla poreikis ar noras dalį sprendinių optimizuoti, pakeisti ar atsisakyti. Šių pokyčių reikšmę rezultatui geriausiai gali numatyti architektas kūręs projektą.

Eiti statinio projekto vadovo, statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje turi teisę Statybos įstatymo nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta tvarka įgiję teisę vadovauti atitinkamai kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų projektavimui ar tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrai. Eiti kitas kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, turi teisę Statybos įstatymo nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai.

Tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai būtų atliekami pagal projektą, paveldosaugos reikalavimus ir kokybiškai. Tokios priežiūros rezultatai pateikiami ataskaitoje.