- Pažymą apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir pastatus pažymas
  išduoda registrų centras, galima užsisakyti internetu www.registrucentras.lt
- Žemės sklypo planą
- Topografinę nuotrauką tinka ne senesne kaip 3 metų,ją paruošia matininkai
- Specialiuosius architektūrinius reikalavimus išduoda savivaldybės urbanistikos ir
  architektūros skyrius. Specialiesiems reikalavimams gauti pateikiami dokumentai ir
  nagrinėjimo tvarka nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje.
  Specialiesiems reikalavimams gauti, išskyrus atvejus, kai jie gaunami atlikus visuomenės
  informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal statybos įstatymo 37 straipsnio
  nuostatas.
- Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų technines sąlygas išduoda
  tinklų savininkas.(privaloma užpildyti prašymą ir patekti kopijas: dokumentų apie
  Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir pastatus, žemės sklypo plano,
  toponuotraukos ir jei turite detalųjį planą
- Prisijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas informacija www.eso.lt
- Žemės sklypo ir/ar pastato bendraturčių sutikimus jeigu jų yra. Sutikimai turi būti
  pateikti rašytine formą. Sutikimas gali būti patvirtintas notaro arba paprastas rašytinės
  formos nurodant sutikimo esmę ir sutikimo gavėjo duomenis.
- Detalųjį planą jeigu jis yra paruoštas ir patvirtintas
- Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Projektiniai IGG tyrimai atliekami statinio
  projektui rengti. Projektinių IGG tyrimų ataskaita yra privalomasis projektavimo
  dokumentas Projektiniai IGG tyrimai privalomi statybos, rekonstravimo ir tvarkybos darbų
  projektams, taip pat kapitalinio remonto projektams, kai keičiamos pamatų konstrukcijos,
  rengti. Projektiniai IGG tyrimai rekomenduojami atlikti ir statinio statybos pagrindimui,
  projektiniams pasiūlymams, statinio statybos būdui parinkti ir galimybių studijai
  bei konkursinei dokumentacijai. .
- Statinio tyrimai privalomi rekonstruojamiems arba kapitališkai remontuojamiems
  (ypatingiems ir neypatingiems) pastatams. Atliekami konstrukcijų, inžinerinių sistemų,
  matavimų tyrimai ir techninės būklės įvertinimas.
- Kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiagą kultūros vertybėms ir pastatams kultūros
  vertybių teritorijose ir apsaugos zonose
- Statinio projektavimo užduotį (techninę užduotį). Tai statytojo patvirtintas dokumentas,
  kuriame nurodoma visa Projekto rengimo paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio
  pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti
  rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą. Techninę
  užduoti jums padės paruošti architektas.
- viešojo aptarimo protokolą kai keičiama daugiabučio gyvenamojo namo patalpų paskirtis